AYDINLATMA METNİ

Kullanımı Kolay Online Ön Muhasebe Programı.

HESAPCİNİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Hesapcini Yazılım A.Ş. topladığı ve işlemede olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, bir yazılım firması olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hesapcini Yazılım A.Ş. (“Hesapcini” ve “Şirket”) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacı ile işbu metin hazırlanmıştır. 

Hesapcini tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye bu linkte yer alan Hesapcini A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepler

Hesapcini, kullanıcılarından ya da varsa kullanıcılarının yetkililerinden kişisel verilerini elektronik ortam aracılığı ile aşağıda yer alan amaçlar ve sunmakta olduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile temin etmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Hesapcini,  kullanıcıları veya varsa varsa kullanıcılarının yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, sadece vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda  kişisel verileriniz, Hesapcini tarafından hizmetlerin sunulabilmesi, bu hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve fırsatların iletilebilmesinin yanı sıra; diğer hizmetler ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, hizmet kalitemizin artırılması, risk analizi, müşteri ve ön muhasebe ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, bülten ve davetiye gönderimi, analiz, raporlama, segmentasyon ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi, ön muhasebe faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Hesapcini hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Hesapcini bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve Politika’ da açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Hesapcini tarafından aktarılabilmektedir.

Hesapcini’nin kullanıcıları ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz durumunda ise bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Hesapcini tarafından alınmaktadır.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca, Hesapcini ile iletişime geçerek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz: 

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmiş ise bu duruma ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Hesapcini olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemlerini aldığımızı da belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için bize ulaşın!

İletişime geçebileceğiniz mail adresi: [email protected]

Telefon Numarası: 0850 441 2200

14 Gün Ücretsiz Deneyin! Kredi kartsız hemen başlayın.
Hesapcini mobil uygulama ile hesabınızı her yerden yönetin. Hesapcini online ön muhasebe programı artık cebinizde. Hesapcini Google Play veya App Store’da.